MŠ Třešť
Mateřská školaTřešť

8. třída

Vyučující:Kytičky

 • Mgr. Miluše Doležalová
 • Jana Bojčuková

Asistentka pedagoga:

 • Bc. Zdeňka Kasáčková

„Dejte nám pravidla, prostor, čas, lásku a kamarády, a my vám porosteme před očima.“

Stačí, když nás budete na naší cestě doprovázet…

Snažíme se o klidné vedení dětí s úctou k jejich osobnosti. Chceme, aby se děti cítily bezpečně. V naší třídě nejde o měřitelné výsledky ve vzdělávání dětí, vývojové tabulky a příliš uklizené prostředí, ale o pozitivní vztahy mezi dětmi, příjemné prožitky a zážitky dětí, budování citových vazeb ke vzdělávání, probouzení aktivity a zvídavosti. Dělat chyby je přirozené, na jejich základě se učíme. Přistupujeme k rodičům profesionálně, ale současně se snažíme o partnerský vztah, vítáme spoluúčast rodičů. Neradi se necháváme svazovat časovým harmonogramem na úkor výchovně vzdělávací práce. Používáme pozitivní komunikaci.

Kdo jsme?

Jsme třída mateřské školy, která je umístěná na odloučeném pracovišti v ulici Josefa Hory

Co je pro naši třídu typické?

Jsme třída s prvky Montessori pedagogiky, prvky Začít spolu a tvořivé dramatiky, zaměřujeme se také na přírodu, klademe velký důraz na svobodný pohyb dětí a učení se venku.

Podporujeme přirozený zájem dítěte, učíme jej samostatnosti, soustředění, trpělivosti a spolupráci s dalšími dětmi. Snažíme se, aby děti měly dostatek prostoru pro volnou hru a svobodnou volbu činností, řízené aktivity nejsou direktivní. Společná činnost je příležitost ke společným zážitkům.

Na co se v letošním školním roce zaměříme?

I v letošním třídním vzdělávacím programem nás budou doprovázet různé zajímavé knihy, texty a příběhy. Zaměříme se především na seznámení, stmelení a společné soužití naší třídy po nástupu nových dětí. V socializaci dětí a ve funkční prosociálně vyladěné skupině dětí i učitelek spatřujeme základ předškolního vzdělávání.

Zařazujeme:

 • práci s tabulí splněných úkolů (předškoláci),
 • práci s pomůckami na principech Marie Montessori,
 • environmentální výchovu – učení se venku,
 • práci s přírodninami,
 • činnosti vedoucí k samostatnosti dětí,
 • rozvojem smyslů, vnímání a koordinace připravujeme děti pro vstup do školy,
 • hru na flétny,
 • logopedickou prevenci
 • seznamování s anglickým jazykem
 • koutek živé přírody, terárium, akvárium,
 • prosociální činnosti,
 • pohyb – dlouhé pobyty venku a svobodný pohyb dětí, cvičení v tělocvičně, delší vycházky, plavání, bruslení
 • práci s písní a hudbou, využíváme klavír, kytaru a dětské hudební nástroje

Jak to u nás chodí?

 • Provoz naší třídy je od 6:00 do 16:00. Vstup do budovy školy je hlavními dveřmi základní školy v Třešti, pomocí čipu, který rodiče obdrží při nástupu do třídy. Při příchodu si děti svojí značkou vyznačí, zda jsou domů po obědě nebo po spaní.
 • Rodiče k nám mohou kdykoliv (je podmíněn pouze nevstupováním v době řízených činností, pokud nás chtějí navštívit na delší dobu, uvítáme domluvu předem, rodiče jsou nenápadní pozorovatelé, nezasahují do dění ve třídě.)
 • Rodiče informujeme o průběhu i výsledcích vzdělávání průběžně prostřednictvím nástěnek i denních konzultací, pomocí fotek v aplikaci Twigsee. Podle potřeby je konzultován individuální pokrok, problém dítěte i aktuální situace. Mateřská škola navazuje na výchovu v rodině, doplňuje ji. Každé pololetí a na konci roku mohou rodiče využít konzultační hodiny.
 • Rodiče jsou povinni dbát o zdraví dítěte a zodpovídají za to, že do MŠ vodí dítě zdravé, bez příznaků možného infekčního onemocnění (rýma, kašel, zánět spojivek, průjmy, žaludeční obtíže, vši atd.)
 • Ve třídě pracuje asistent pedagoga, který pod vedením učitelek pracuje a různými skupinami dětí.
 • Scházení dětí ráno je od 6:00 do 8:00. Pokud dítě nejde do školky, je nutné dítě řádně omluvit. Strava se odhlašuje do osmi hodin. Od letošního roku jde pouze přes aplikaci Twigsee.
 • Volné hry dětí – v průběhu celého dne, učitelka je aktivním účastníkem her. V dopoledních hodinách jsou do her zařazovány řízené činnosti s dětmi, proto nejvíce prostoru pro volnou hru mají děti do osmi hodin ráno a po odpoledním odpočinku.
 • Hračku z domova si k nám děti smějí nosit, je to jejich spojení s domovem a s rodinou. Musí si pamatovat, kde ji mají. Mateřská škola neručí za její případné poškození nebo ztrátu. Pokud není hračka k nalezení před odchodem dětí domů, najde si ji dítě další den.
 • Tělovýchovné chvilky jsou samostatně zařazovány během dopoledne, jsou také motivovanou součástí společné činnosti. Jsou rovněž zařazovány v průběhu dne, velmi často jsou součástí pobytu venku.
 • Řízené činnosti – společné hry u nás probíhají v průběhu celého dne. Využíváme různé organizační formy a vhodné výukové metody pro předškolní děti (prožitkové učení, učení hrou, badatelskou výuku, práci ve skupinách…)
 • Stolujeme a stravujeme se zpravidla společně, někdy využíváme průběžnou svačinu. U svačinek mají malé děti jídlo nachystané, na stolku jsou nakrájené různě velké kousky svačiny, děti si rozhodnou co a kolik sní, mohou ovlivnit množství pití. Ostatní děti si chystají svačinu samy. U oběda mají děti možnost určit si množství jídla. Děti do jídla nenutíme, děti se učí odhadnout své možnosti, neznámá jídla nejprve ochutnají, pak se rozhodnou, kolik snědí. Chceme, aby se děti chovaly k jídlu jako k hodnotě a zbytečně stravu nevyhazovaly. Co jednomu nechutná mají rády ostatní. Učí se ohleduplnosti k ostatním.
 • Na pitný režim mají děti vlastní hrneček. Čaj a voda je k dispozici celý den formou samoobslužného systému.
 • Seznamování s anglickým jazykem probíhá soustředěnou chvilkou jednou za týden a pak nenápadně během dne při různých činnostech. Našim záměrem je zprostředkovat dětem příležitosti k aktivnímu poslechu cizího jazyka.
 • Odpolední odpočinek je v čase zhruba od 12:30 do 14:00. Odpočívat jdeme všichni společně, část času určeného pro odpočinek je věnován čtení, vyprávění, zpěvu apod. Děti, které nespí, vstávají dřív a hrají si ve třídě, v tomto čase zařazujeme grafomotorické cviky pro předškoláky a práci s tabulí splněných úkolů, přípravu do školy (musíme ale respektovat, že ostatní děti spí a nesmíme je rušit)
 • Odpolední činnosti u nás jsou zájmové, dle volby dětí, hrajeme si, zpíváme, kreslíme, sportujeme ve třídě, případně na zahradě. Jednou do týdne zařazujeme dobrovolné hraní na flétny.
 • O mimořádných dnech a akcích, jako jsou návštěvy kulturních a sportovních akcí, výlety apod., jsou rodiče včas informováni prostřednictvím učitelek, dětí, nástěnek nebo aplikace Twigsee.
 • Rituály, tradice, obřady, svátky. Při narozeninách si oslavenec prožije krátký slavnostní rituál. K slavnostnímu pohoštění dětí preferujeme ovoce (sušené nebo čerstvé), zeleninu nebo jiné zajímavé a přitom finančně nenáročné „dobroty“. Děti mohou něco s rodiči upéci. Toto se nám dlouhodobě příliš nedaří, děti stále nosí bonbony. To neradi vidíme, cukr je velmi nezdravý, pokud není zbytí, tak prosíme o želatinové.
 • Distanční výuka – v případě karantény více předškolních dětí jsme připraveni děti „vyučovat“ na dálku. Způsob nastavíme podle možností rodičů.

Pravidla třídy:

Říkáme si s dětmi:

 • vše co dělám, nesmí nikoho bolet (mě, kamaráda, paní učitelku, paní školnici, paní kuchařku, hračky, věci, přírodu…)
 • mluvíme krátkou řečí a jenom jeden (nekřičíme)
 • všechny věci a hračky mají svoje místo (podle značek)
 • pomáháme si

Další nepsaná pravidla:

 • umíme se rozdělit, ale také respektujeme osobní vlastnictví druhých (o hračky, pomůcky…)
 • svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého
 • chovám se k druhým tak, jak chci, aby se chovali oni ke mně
 • hezky se oslovujeme (jménem), vítáme a loučíme se s druhými, mluvíme slušně
 • když něco potřebuji, slušně o to požádám
 • můžeme požádat o pomoc starší děti či dospělé
 • neberu si nic, co mi nepatří
 • máme se rádi, jsme kamarádi, dohodneme se bez hádek, hledáme řešení
 • když je mi něco nepříjemné, řeknu to
 • každý něco umí, všichni jsme důležití
 • vážíme si práce druhých
 • vodu v koupelně pouštíme „na provázek"

Pravidla pro stravování:

 • děti jsou vedeny k samostatnosti a odpovědnosti za svá rozhodnutí
 • jídlo jíst nemusím (stačí ochutnat), ale nesmím o něm ošklivě mluvit (paní kuchařce je to líto a ostatním to bere chuť k jídlu)
 • co si nandám na talíř, to se snažím sníst (proto si raději dáme málo a pak si přidáme)

Pravidla pro práci s pomůckami:

 • každá má svůj cíl, kterého se snažím dosáhnout
 • každá pomůcka má své místo, udržujeme pořádek a řád
 • jsou dostupné všem dětem, na přístupném místě

Prostory třídy:

 • třída je dostatečně prostorná, vybavena vhodným nábytkem, který umožňuje přehledné uspořádání třídy,
 • ve třídě je vybudován prostor na metodické zásobníky, portfolia dětí,
 • součástí třídy je stálá lehárna
 • ve třídě je po celý den k dispozici pitný režim pro děti
 • děti mají volný přístup k tělocvičnému náčiní, které by bylo vhodné doplnit
 • třída je rozdělena na pracovní a herní koutky, je zde vytvořen systém k ukládání pomůcek
 • na zdi chodbičky je magnetický pruh, pro bezděčné učení dětí, manipulaci s obrázky, schémata, cvičení grafomotoriky, tabulka k vyjádření emocí

Hračky:

 • přehledné uložení ve volně přístupných skříňkách, průběžně udržované
 • nabídku her vhodně doplňují Montessori pomůcky
 • vedeme děti k respektování hracích koutků, tak aby si navzájem nepřekážely při hrách, svou hru rozvíjely a dokončily
 • postupně obohacujeme dětskou dílnu
 • v letošním roce bude doplněna Polykarpova stavebnice
 • ve třídě je klavír, kytara, dětské Orffovy nástroje

Pomůcky:

 • převážně pomůcky Montessori pedagogiky vlastní výroby
 • všechny hračky a pomůcky jsou volně přístupné a jsou vedeny k udržování pořádku a „řádu“

Ve třídě se nachází koutky:

 • tvoření a modelování
 • koutek s dřevěnými kostkami
 • kuchyňka, kadeřnictví a obchod
 • místo na protažení a pohybové aktivity dětí
 • děti si mohou hrát s pískem
 • koutek živé přírody
 • ve třídě je klavír a hudební koutek
 • koutek s dětskou knihovnou
 • dětská dílna
 • pokusy, vodní hrátky a dětská dílna

Sociální zařízení pro děti

 • odpovídá hygienickým normám

Šatna dětí

 • nachází se ve druhém patře budovy,
 • šatna je zařízena novými skříňkami, barevně sladěná
 • je menších rozměrů, chybí zde prostor pro ukládání gumáků, případně sušák na mokré oblečení dětí
 • děti, které jsou již oblečeny, čekají na chodbě školy – prostorové i teplotní důvody

Zázemí pro paní učitelky

 • toaleta je součástí sociálního zařízení pro děti, šatna pro pedagogy chybí, sdílíme ji s dětmi

Venkovní prostory

 • třída je ve druhém patře, nemůžeme děti pustit přímo do zahrady
 • využíváme přírodní zahradu základní školy, která dětem poskytuje zajímavý terén se spoustou přírodních zákoutí.
 • na zahradě lze provádět pokusy, pozorování, další vlastní činnosti, děti mohou pozorovat změny v přírodě.
 • na přírodní zahradě využíváme nové pískoviště, máme k dispozici domeček
 • díky daru rodičů máme obnoveno nářadí na zahradu

Kuchyňka pro vydávání stravy

 • odpovídá požadavkům hygieny,
 • je zde malá lednička pro uchování potravin, vařič na vaření čaje, horkovzdušná trouba
 • máme novou mikrovlnou troubu, když je třeba, můžeme přihřát stravu, která se dováží ze školní jídelny v Luční ulici

Chodba naší třídy:

 • chodba je součástí základní školy, pohybují se na ní žáci školy, kteří se snaží být ohleduplní
 • na chodbě je prostor na prezentaci naší práce
 • dříve oblečené děti zde čekají na ostatní, děti si mohou povídat
 • na stejném podlaží se nachází hudební a divadelní sál, který občas využíváme (tak jako ostatní prostory školy)
 • vymýšlíme aktivity, tak aby se děti při čekání mohly zabavit

Vzdělávací proces

Atmosféra třídy a pedagogické principy

 • snažíme se o klidné vedení s úctou k osobnosti dítěte
 • chceme, aby se děti cítily bezpečně, jen tak se mohou rozvíjet

Z čeho vychází třídní vzdělávací plán

 • ze zájmů učitelek a dětí, nápadů rodičů
 • základem je respektování pyramidy potřeb
 • snažíme se o dlouhodobější témata, jde nám o procvičení látky, pochopení informací v souvislostech
 • učitelky společně plánují integrované bloky, na tvorbě obsahu jednotlivých týdnů se střídají
 • využíváme individuálních, skupinových i frontálních forem práce,
 • klasické metody práce kombinujeme s novými (problémové vyučování, badatelská výuka, řešení problémů, vzdělávání prožitkem, přirozeného důsledku, individuální učení založené na osobnostních rozdílech, činnostní učení, badatelská výuka)
 • respektujeme vzdělávací styl dítěte
 • využíváme Gardenerovu teorii vícečetných inteligencí
 • rozvíjíme pregramotnosti dětí (viz příloha TVP)
 • směřujeme k osvojování klíčových kompetencí (viz příloha TVP)
 • IVP - pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami tvoříme na základě zprávy z SPC
 • Pro děti s odkladem školní docházky zpracováváme plán podpory, jedenkrát týdně organizujeme edukativní skupinky.

Dále :

 • přirozená dětská hra je základní a nejdůležitější činnost dětí, dbáme, aby jí měly děti dostatek
 • logopedická prevence pro podporu rozvoje řeči, důležitý je aktivní přístup rodičů, kterým při jejich zájmu poskytujeme vedení
 • pravidelné cvičení v tělocvičně, delší vycházky – podpora hrubé motoriky, otužování a prevence nemocí
 • metody a prvky dramatické výchovy – bude zaměřena na prožitek, osobnostně sociální rozvoj a relaxaci
 • práce s pomůckami – bude organizována pro všechny děti, ve zvýšené míře pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky, zaměříme se na rozvoj smyslů, jemné a hrubé motoriky, rozvoj řeči

Spolupracujeme s:

 • SPC Jihlava – integrované děti, průběžné konzultace o dětech, logopedická prevence
 • knihovna – návštěvy v knihovně a besedy pro děti
 • Základní škola v Třešti – vzájemné návštěvy dětí v ZŠ a MŠ, tělocvična školy, využívání hřišť, přírodní zahrady a dalších potřebných prostor školy, návštěva v hodinách, využívání odborných učeben, základní škola naši třídu využívá při akcích, které se konají v divadelním sále – mimo provoz školy, vaření kávy, podání občerstvení
 • ZUŠ – výchovné koncerty
 • Sokolem – nabídka víkendových tvoření a her pro děti, divadelní pohádky
 • městem Třešť – zdobení vánočních stromečků
 • DDM – výtvarné výstavy – Velikonoce, Vánoce, loutkové divadlo
 • Plaveckou školou Jihlava
 • Děti do bruslí - Telč

Spoluúčast rodičů:

 • exkurze do zaměstnání rodičů, návštěvy domů
 • pomoc při opravě drobností (hraček)
 • materiální výpomoc
 • vzájemné diskuse, spoluúčast na tvorbě programu pro děti
 • sponzorské dary vítáme
 • po domluvě možnost pobytu rodičů ve třídě, nenarušovat (adaptace)

Co připravujeme během roku (realizace podle možností):

 • třídní schůzka
 • podzimní tvoření
 • montessori odpoledne pro rodiče
 • opékání špekáčků
 • vánoční zpívání pro rodiče a děti
 • oslavu Dne matek, dětí a rodin
 • spaní v mateřské škole,
 • plavání a bruslení pro předškolní děti
 • vystoupení na akademii školy
 • vystoupení na posledním zvonění
 • výlety (nádraží v Hodicích, JZD, vycházka k Jelenovi, ranč v Bezděkově)
 • společná setkání s dětmi z MŠ Telč nebo Krahulčí
 • návštěvu Horáckého divadla Jihlava
 • poznávání krás našeho města a okolí
 • hospodářská stavení a farmy
 • pouštění draků

Způsob komunikace s rodiči:

 • denně při předávání dětí ve třídě
 • rodiče si mohou domluvit schůzku nebo individuální pohovor
 • ve třídě je portfolio dětí
 • výstavy výrobků na chodbě školy
 • informace na nástěnce v šatně
 • omlouvání dětí prostřednictvím telefonu
 • na webových stránkách školy
 • aplikace Twigsee

Třídy

Rychlý kontakt

Mateřská škola Třešť,
příspěvková organizace

Luční 88/21, 589 01 Třešť

Telefon: +420 567 224 305
E-mail: reditelka@mstrest.cz

EU Dotace